Ogólne Warunki Umów handlowych
obowiazujace w MAHA Polska Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia z siedziba  w Tarnowskich Górach,
ul. Nakielska 35, 42 – 600 Tarnowskie Góry

1. Zakres obowiazywania
1.1.
 Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowia podstawe stosunków handlowych zawieranych pomiedzy Sprzedawca, tj. MAHA Polska Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Tarnowskich Górach, pod adresem: ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000169933 (dalej jako: „MAHA Polska”), zawieranych z Klientami nie bedacymi konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, zwanymi dalej „Zamawiajacym” i stanowia integralna czesc umowy z chwila przyjecia przez MAHA Polska zamówienia zlozonego przez Zamawiajacego. Niniejsze warunki obowiazuja we wszystkich transakcjach handlowych z Zamawiajacym niezaleznie od miejsca i czasu zlozenia zamówienia.
1.2. MAHA Polska nie akceptuje odrebnych warunków umów przedstawionych przez Zamawiajacego, chyba ze pisemnie zostana one potwierdzone przez MAHA Polska. Odrebne warunki umów w zakresie zaakceptowanym przez MAHA Polska obowiazuja wylacznie w realizacji danego zamówienia i nie maja zastosowania do kolejnych zamówien zlozonych przez Zamawiajacego, chyba ze Strony umowy postanowia inaczej. 

2. Zawarcie umowy.
2.1.
 MAHA Polska zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. MAHA Polska traktuje oferte jako wiazaca w przypadku, gdy z jej tresci wynika wyraznie, iz jest ona wiazaca. W pozostalych przypadkach oferty MAHA Polska traktowane sa jako zaproszenie do zawarcia umowy. Podstawa zawarcia umowy jest zamówienie Zamawiajacego zlozone w odpowiedzi na oferte MAHA Polska. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzezen do niej w zamówieniu Zamawiajacego, umowa  zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez MAHA Polska przyjecia zamówienia z proponowanymi zmianami lub zastrzezeniami. Brak pisemnego potwierdzenia zlozonego zamówienia jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy. Strony wylaczaja wszelkie prawem przewidziane mozliwosci dorozumianego zawarcia umowy.
2.2. Zamawiajacemu, który otrzymal dostep do internetowego systemu zamówien MAHA Online Shop (zwane w dalszej czesci „MOS”) przysluguje mozliwosc skladania zamówien za posrednictwem Internetu.
2.2.1. Prezentacja produktów umieszczona w systemie MOS nie stanowi prawnie wiazacej oferty, lecz jest zaproszeniem skierowanym do Zamawiajacego celem zlozenia wiazacego zamówienia. Za posrednictwem systemu MOS Zamawiajacy ma mozliwosc umieszczenia wybranego produktów w tzw. „koszyku”. Przed przystapieniem do zlozenia zamówienia, Zamawiajacemu przysluguje prawo ponownego sprawdzenia zawartosci „koszyka” w celu unikniecia bledów podczas wyboru produktów. Klikajac na ikone „Umowne Zamówienie” Zamawiajacy sklada wiazace Go zamówienie.
2.2.2. Po zlozeniu zamówienia za posrednictwem systemu MOS Zamawiajacy otrzymuje niezwlocznie wygenerowana automatycznie wiadomosc mailowa potwierdzajaca otrzymanie zamówienia przez MAHA Polska, co jednak nie oznacza zawarcie Umowy. Umowa miedzy Stronami zostaje zawarta w momencie przyjecia do realizacji zamówienia przez MAHA Polska poprzez pisemne potwierdzenie zlozonego zamówienia w oddzielnej wyslanej Zamawiajacemu wiadomosci mailowej.
MAHA Polska zastrzega, iz nie jest zobowiazana do przyjecia zamówienia zlozonego przez Zamawiajacego.
2.2.3. Przed rozpoczeciem procesu zamawiania za pomoca systemu MOS Zamawiajacy ma mozliwosc dokonania wyboru jezyka,  w którym zostanie zlozone zamówienie: niemieckim, angielskim badz polskim.
2.2.4. Ogólne Warunkami Umów dostepne sa na stronie http://www.maha.pl/ Ogólne Warunki Umów sa dostepne w postaci dokumentu, który mozna wydrukowac lub zapisac poprzez skorzystanie z przeznaczonych do tego celu funkcji.
2.2.5. Transakcje zakupów udostepnione sa do wgladu Zamawiajacego w systemie MOS przez okres 24 miesiecy od momentu zlozenia zamówienia. MAHA Polska przechowuje dokumentacje zwiazana ze zlozonym przez Zamawiajacego zamówieniem zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

3. Jakosc produktów
3.1. Jakosc sprzedawanych produktów wynika wprost z tresci zapewnien publicznych i oznaczen poszczególnych produktów okreslonych w ofercie MAHA Polska. Uprawnienia z tytulu gwarancji przysluguja Zamawiajacemu wylacznie na podstawie dokumentu gwarancji otrzymanego od MAHA Polska. Brak dokumentu gwarancji wylacza mozliwosc skorzystania z jej uprawnien.
3.2. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje skladane ustnie przez pracowników MAHA Polska w zwiazku z zawarciem umowy lub zlozeniem oferty nie sa wiazace.

4. Warunki platnosci
4.1. Cena za sprzedawany produkt bedzie okreslona kazdorazowo w ofercie lub umowie sprzedazy.
Ceny podawane przez MAHA Polska sa cenami netto, do których nalezy doliczyc podatek od towarów i uslug wedlug obowiazujacych stawek w Polsce. Do ceny nalezy doliczyc koszt opakowania, dostawy i montazu, chyba ze Strony postanowia inaczej.
W przypadku jeśli właściwy dla nas Urząd Skarbowy ustali wysokość ustawowego podatku VAT w innej niż wykazana na odpowiedniej fakturze wartości, przysługuje nam, ewentualnie Zamawiającemu roszczenie o wyrównanie powyższego podatku. Ewentualne roszczenia w tym zakresie ulegają przedawnieniu bez uszczerbku dla pozostałych ustawowych regulacji nie przed upływem sześciu miesięcy po zakończeniu roku, w którym dane ustalenie wysokości podatku obowiązywało, tzn. nie mogą być już przez nas kwestionowane. W takich przypadkach jesteśmy zobowiązani wystawić zamawiającemu fakturę korygującą zgodnie z ustawą  o podatku VAT.
4.2. Zamawiajacy obowiazany jest uiscic cene w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie zostal tam wskazany, w wystawionej przez MAHA Polska fakturze VAT. Platnosc uwaza sie za dokonana w chwili wplywu srodków pienieznych na rachunek bankowy MAHA Polska. Przeniesienie wierzytelnosci MAHA Polska na rzecz osób trzecich jest dopuszczalne wylacznie za pisemna zgoda MAHA Polska.
Zamawiajacemu nie przysluguje prawo potracania swoich wierzytelnosci wzgledem MAHA Polska z wierzytelnosciami MAHA Polska z tytulu innych umów zawartych miedzy Stronami.
MAHA Polska przysluguje prawo potracenia wierzytelnosci z wierzytelnosciami Zamawiajacego a wynikajacymi z tytulu innych umów laczacych Strony.
4.3. W przypadku braku zaplaty w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obowiazany jest do zaplaty odsetek ustawowych za kazdy dzien opóznienia.
4.4. Strony dopuszczaja mozliwosc zaplaty naleznosci wnikajacej z wystawionej faktury w systemie ratalnym na podstawie pisemnych uzgodnien zaakceptowanych przez Strony. Brak zaplaty którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie powoduje natychmiastowa wymagalnosc calej naleznosci.
4.5. Do czasu uiszczenia przez Zamawiajacego calej naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury VAT, MAHA Polska zastrzega sobie prawo wlasnosci produktu.
4.6. W przypadku opóznienia sie Zamawiajacego z zaplata ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedazy laczacej Strony, MAHA Polska ma prawo do powstrzymania sie z realizacja wszystkich zawartych umów do czasu uiszczenia przez Zamawiajacego wszystkich wymagalnych naleznosci wraz z ustawowymi odsetkami. Jezeli opóznienie w platnosci wzgledem MAHA Polska przekroczy 30 dni MAHA Polska ma prawo odstapic od umowy sprzedazy bez wyznaczania w tym przedmiocie terminu dodatkowego. MAHA Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za powstala po stronie Zamawiajacego szkode z przyczyny odstapienia od umowy.

5. Dostawa i przeniesienie ryzyka
5.1. Miejscem spelnienia swiadczenia przez MAHA Polska jest siedziba lub miejsce polozenia magazynu, z którego zostanie wydany Zamawiajacemu produkt. Koszty wysylki produktu ponosi Zamawiajacy, chyba Strony umówily sie inaczej. Koszty te obejmuja równiez kwote podatków, cla, itp. 
5.2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiajacego z chwila wydania produktu, a w przypadku powierzenia towaru przewoznikowi z chwila wydania towaru przewoznikowi.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie wydal konkretnych instrukcji w przedmiocie wyboru przewoznika, MAHA Polska przysluguje prawo jego wyboru, za który nie ponosi odpowiedzialnosci.
5.3. Terminy dostawy w zaakceptowanym przez MAHA Polska zamówieniu moga ulec zmianie i nie sa wiazace dla MAHA Polska, chyba ze Strony ustala inaczej.
5.4. Jezeli termin dostaw nie zostal okreslony jako wiazacy, dostawa zostaje uznana za opózniona po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego wezwania do odbioru dostawy w oznaczonym miejscu. Przedmiotowe wezwanie mozna wystawic najwczesniej szesc tygodni po uplywie umówionego terminu dostawy.
5.5. Dopuszcza sie dostawy czesciowe, jezeli sa one ekonomicznie uzasadnione zarówno dla MAHA Polska i Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu dokonanym przez Strony Umowy.
5.6. Jezeli dostawa lub zakres uslug obejmuje usluge za pomoca zwiazanego z nia  oprogramowania, oprogramowanie wraz z pozostalymi czesciami staje sie wlasnoscia Zamawiajacego. Wszystkie prawa do oprogramowania, w szczególnosci prawa wlasnosci intelektualnej i prawa patentowe naleza do MAHA Niemcy, o ile nie zostaly one wyraznie przyznane Zamawiajacemu w formie pisemnej. Zamawiajacemu przysluguje ograniczone prawo do korzystania z oprogramowania, zgodnie z ustaleniami umowy oraz zakresem okreslonym  w oddzielnie zawartej miedzy Stronami umowie licencyjnej.
5.7. Jeśli Zamawiający nie odbierze zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, popada w zwłokę w odbiorze.  O ile w terminie jednego tygodnia od podanej gotowości do odbioru towaru nie nastąpi jego odbiór, Zamawiający zostaje ponownie, pisemne upomniany o konieczności odbioru towaru. Jednocześnie proponujemy Zamawiającemu możliwość odbioru towaru w terminie od 4 tygodni (Klienci na terenie Niemiec) do 6 tygodni (Klienci spoza Niemiec) w naszym magazynie w Kempten. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, obciążamy Zamawiającego kosztami magazynowania od dnia upływy terminu odbioru towaru w wysokości 15% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania towaru. Zastrzega się prawo udokumentowania wielkości powstałej szkody. Ponadto po upływie powyższego terminu odbiór towaru możliwy jest jedynie u zewnętrznego usługodawcy po uprzednim odbiorze dokumentów wysyłkowych w naszym dziale wysyłek w Kempten na koszt Zamawiającego. 

6. Roszczenia z powodu wad
6.1. Zamawiajacy obowiazany jest do zbadania produktu, w szczególnosci kompletnosci fabrycznie zamknietego opakowania, w momencie jego wydania i pisemnego zgloszenia MAHA Polska wszystkich zauwazonych zastrzezen w dniu wydania. W przypadku montazu produktu, Zamawiajacy zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia MAHA Polska o zauwazonych wadach produktu najpózniej w ciagu tygodnia od dnia dokonania montazu pod rygorem utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.
6.2. Zawiadomienie o wadzie produktu dla swej waznosci musi byc zlozone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, a Zamawiajacy zobowiazuje sie udostepnic wadliwy produkt w stanie z dnia wydania do wgladu MAHA Polska na kazde wezwanie.
6.3. Jezeli wedlug MAHA Polski dla stwierdzenia wad niezbedne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej MAHA Polska zobowiazuje sie do zajecia stanowiska na w przedmiocie wadliwosci produktu po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
6.4. Uwzglednienie albo odmowa uwzglednienia reklamacji nastapi w terminie 14 dni od dnia zgloszenia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku uwzglednienia reklamacji MAHA Polska zobowiazuje sie na swój koszt wymienic wadliwy produkt na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony. Jezeli wymiana towaru jest niemozliwa albo wiaze sie z koniecznoscia poniesienia przez MAHA Polska dodatkowych wydatków, MAHA Polska ma prawo odmówic wymiany towaru i zwrócic Zamawiajacemu stosowna czesc ceny.
6.5. Odpowiedzialnosc MAHA Polska z tytulu rekojmi i gwarancji jest wylaczona, gdy Zamawiajacy dokonal na wlasna odpowiedzialnosc naprawy produktu bez pisemnej zgody MAHA Polska, w przypadku zaistnienia sily wyzszej, uzytkowania sprzetu niezgodnie z zalaczona do niego instrukcja obslugi, uzytkowania sprzetu przez osoby nieposiadajace odpowiedniego przeszkolenia, a takze w przypadkach wskazanych w karcie gwarancyjnej wydanej Zamawiajacemu.
6.6. MAHA Polska nie zapewnia przydatnosci danego produktu do okreslonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania produktu objetego umowa lezy wylacznie po stronie Zamawiajacego.  Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez MAHA Polska maja charakter grzecznosciowy i nie moga byc traktowane jako podstawa do konkretnego zastosowania produktu.
6.7. Wszczecie postepowania reklamacyjnego nie zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty ceny za wydany produkt.
6.8. Uprawnienie z tytulu rekojmi i gwarancji przedawniaja sie z uplywie 12 miesiecy liczac od dnia wydania produktu Zamawiajacemu.
6.9. MAHA Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za niezawinione przez Nia wady produktu, jezeli te wynikaja z niewlasciwego uzytkowania produktu, wadliwej instalacji, niewlasciwego rozruchu lub naprawy dokonanych przez Zamawiajacego badz przez nieupowaznione lub nieautoryzowane przez MAHA Polska osoby trzecie (dotyczy to równiez interwencji w oprogramowanie), normalnego zuzycia produktu, niewlasciwej obslugi, nieodpowiednich zasobów systemowych, materialów wymiennych, wadliwych prac budowlanych, czynników: chemicznych, elektro-mechanicznych lub elektrycznych.
6.10. Wymiana czesci produktu na nowa lub wolna od wad, nie powoduje rozpoczecia biegu okresu gwarancji na nowo.
6.11. Dalsze roszczenia gwarancyjne, z zastrzezeniem roszczen wynikajacych z niniejszego rozdzialu sa wykluczone.
6.12. Jezeli w trakcie kontroli wykonywanej przez MAHA Polska a wynikajacej ze zgloszonej wady produktu okaze sie, ze Zamawiajacemu nie przysluguje prawo z tytulu rekojmi badz gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztów kontroli, naprawy i dojazdu na miejsce.
6.13. MAHA Polska nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji za sprzedaz produktu wystawowego badz uzywanego.


7. Ograniczenie odpowiedzialnosci
7.1. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Umów pojecie sily wyzszej nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne, nadzwyczajne i niemozliwe do  zapobiezenia, którego nie udaloby sie uniknac nawet w przypadku maksymalnej starannosci MAHA Polska, w tym strajk pracowników, przestój produkcji, kleska zywiolowa, itp.
7.2. MAHA Polska jest zwolniona od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie laczacej Strony umowy w takim zakresie, w jakim nastapilo to wskutek sily wyzszej.
7.3. Ustanie zdarzenia wywolanego sila wyzsza nie powoduje rozwiazania laczacej Stron umowy, a Strony maja prawo do zmian postanowien umowy w takim zakresie, który uwzgledniac bedzie czasowy bark mozliwosci wykonania wszystkich lub niektórych jej postanowien.
7.4. MAHA Polska powolujac sie na zdarzenie wywolane sila wyzsza obowiazana jest powiadomic Zamawiajacego - faxem badz e-mailem - niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 3 dni od jego zaistnienia, jak równiez o jego ustapieniu.  Dokonane w sposób powyzszy powiadomienie nalezy potwierdzic pisemnie.

8. Zastrzezenie wlasnosci
8.1. MAHA Polska zachowuje prawo wlasnosci produktu az do calkowitego uregulowania naleznosci wynikajacej z wystawionej przez MAHA Polska fakturze VAT
8.2. MAHA Polska upowaznia Zamawiajacego w ramach prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej do dysponowania wydanym produktem. MAHA Polska w wyniku braku zaplaty naleznosci w terminie ma prawo rozporzadzac przedmiotem wlasnosci na rzecz osób trzecich.
W przypadku braku zaplaty w terminie a  sprzedazy produktu przez Zamawiajacego bez, jak i po uzyskaniu pisemnej zgody  MAHA Polska, MAHA Polska ma prawo dochodzic swoich roszczen od Zamawiajacego. W przypadku uzyskania przez MAHA Polska informacji o pogarszajacej sie sytuacji finansowej Zamawiajacego, MAHA Polska ma prawo do uzyskania od Zamawiajacego listy jego kontrahentów i stanu  przyslugujacych mu wierzytelnosci, a Zamawiajacy ma obowiazek udostepnic niniejsze dane celem spisania ewentualnych cesji wierzytelnosci.
8.3. Jezeli Zamawiajacy zalega z platnosciami, MAHA Polska po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaplaty z tygodniowym terminem do spelnienia swiadczenia, ma prawo do odbioru produktu z zaznaczeniem, iz koszty demontazu i transportu obciazaja Zamawiajacego. Czynnosc ta nie oznacza odstapienia od umowy przez MAHA Polska. MAHA Polska przysluguje prawo odstapienia od umowy po pisemnym zlozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia w tym przedmiocie.
8.4. Jezeli Zamawiajacy zalega z platnosciami towaru pomimo, wzywania Go do uregulowania naleznosci zgodnie z obowiazujacymi postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Umów, MAHA Polska ma prawo odstapic od umowy laczacej Strony bez koniecznosci wyznaczenia Zamawiajacemu kolejnego terminu wynikajacego z ponownego wezwania do zaplaty.
8.5. Zamawiajacy zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania MAHA Polska o ewentualnych zajeciach produktu przez osoby trzecie stanowiacego wlasnosc MAHA Polska. Wszelkie koszty zwiazane z zajeciem, w tym koszty sadowe, ponosi Zamawiajacy.
8.6. Zamawiajacy obowiazany jest do korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcja. Zamawiajacy obowiazany jest dokonywac okresowych przegladów i konserwacji produktu na wlasny koszt. Zamawiajacy zobowiazany jest do poddania produktu na wlasny koszt ubezpieczeniu majatkowego w szczególnosci gwarantujacego pokrycie strat z tytulu pozaru, zalania, kradziezy na kwote stanowiaca równowartosc produktu w dniu zakupu.

9. Warunki montazu i naprawy
9.1. MAHA Polska zobowiazuje sie do wykonania prac montazowych lub napraw okreslonych  w zaakceptowanym przez MAHA Polska zamówieniu.
9.2. MAHA Polska przystapi do prac montazowych lub naprawczych pod warunkiem, iz  Zamawiajacy w pelni i prawidlowo wykona wszelkie uzgodnienia okreslone w zaakceptowanym zamówieniu, w szczególnosci odnoszace sie do prac ziemnych, ustawieniem rusztowan, lacznie z niezbednymi do przeprowadzenia montazu lub napraw wymaganych wlotów i wylotów, zgodnie z dokumentacja projektowa, która Zamawiajacy dostarczy jako zalacznik do potwierdzenia zamówienia lub w terminie wskazanym przez MAHA Polska. 
9.3. Koszt transportu i rozladunek czesci montazowych i elementów koniecznych do wykonania prac montazowych nastapi na wylaczny koszt Zamawiajacego.
9.4. W czasie trwania montazu Zamawiajacy zapewnia MAHA Polska suche, ogrzewane i zamykane pomieszczenia oraz dostep do energii elektrycznej i wody. Wszelkie koszty z powyzszego tytulu spoczywaja na Zamawiajacym.
9.5. Wymienione czesci do czasu calkowitego uregulowania naleznosci z tytulu prac montazowych/naprawczych pozostaja wylaczna wlasnoscia MAHA Polska.
9.6. Jezeli nie uzgodniono inaczej, rozliczenie za montaz lub naprawe nastepuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez MAHA Polska. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest potwierdzone przez obie Strony zamówienie, w którym Zamawiajacy poinformowany jest o kosztach roboczogodziny i materialów. MAHA Polska ma prawo uwzglednic obowiazujace w dniu uslugi stawki dzienne za prace, koszty podrózy oraz postój. Zamawiajacy ponosi dodatkowo wyszczególnione w potwierdzeniu zamówienia koszty takie, jak diety, ceny noclegu oraz koszty dojazdu.
9.7. Jezeli montaz lub naprawa wymaga podlaczenia do sprzetu Zamawiajacego do systemu komputerowego MAHA Polska, MAHA Polska przystapi do wykonania w/w prac po uprzednim zabezpieczeniu przez Zamawiajacego danych, które w wyniku prac montazowych lub naprawczych moga ulec uszkodzeniu lub utracie.  Zamawiajacy ma obowiazek poinformowac swoich pracowników o zabezpieczeniu danych, których uszkodzenie lub utrata jest mozliwa. Zabezpieczenie powinno zostac wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia poinformowania Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie, a  Zamawiajacy zobowiazany jest poinformowac MAHA Polska o wykonaniu zabezpieczenia w/w terminie. Brak pisemnego zlozenia oswiadczenia w wyznaczonym terminie traktuje sie jako wykonanie zabezpieczenia. MAHA Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate lub uszkodzenie danych, których Zamawiajacy nie zabezpieczyl, mimo ostrzezen.
9.8. Zamawiajacy zobowiazany jest do odbioru prac montazowych  lub naprawczych. Odbiór nastepuje równiez, gdy Zamawiajacy w przeciagu dwóch tygodniach od zakonczenia montazu lub naprawy nie dokona odbioru, mimo pisemnego wezwania przez MAHA Polska. Jezeli MAHA Polska nie wyznaczy terminu odbioru wykonanych prac, montaz lub naprawa zostaja uznane za odebrane w ciagu trzech tygodni od dnia ich wykonania.
9.9. Zamawiajacy zobowiazany jest do zgloszenia wad montazu lub naprawy w terminie dwóch tygodni od wykonania prac. Ukryte wady montazowe lub wady wynikajace z naprawy Zamawiajacy zobowiazany jest zglosic w ciagu dwóch tygodni od ich zauwazenia. Powyzszy termin nie ma wplywu na ustawowy termin przedawnienia roszczen gwarancyjnych.
9.10. MAHA Polska dokona naprawy zaistnialych wad montazowych lub naprawczych. Przystapienie do naprawy przez MAHA Polska wylacza mozliwosc odstapienia przez Zamawiajacego od umowy lub do odpowiedniego zmniejszenia ceny zakupu, chyba ze wady ostatecznie nie udalo sie naprawic, co zostanie pisemnie stwierdzone przez MAHA Polska.

10. Pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiajacego
10.1. Jezeli po zawarciu umowy Zamawiajacy popadnie w stan niewyplacalnosci, nastapi wobec niego wszczecie postepowania upadlosciowego, utraci zdolnosc kredytowa MAHA Polska ma prawo wstrzymac dalsze dostawy produktów objetych umowa az do czasu uregulowania przez Zamawiajacego wymagalnych naleznosci wraz z ustawowymi odsetkami lub dokonania zabezpieczenia finansowego nowej dostawe w sposób satysfakcjonujacy MAHA Polska.
10.2. Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie uregulowac zobowiazan i nie zapewni w wyznaczonym przez MAHA Polska odpowiednich zabezpieczen w tym przedmiocie, MAHA Polska  przysluguje prawo do odstapienia od umowy i do zadania kary umownej w wysokosci 15 % wartosci zamówienia (w tym podatek VAT). Nie wylacza to po stronie MAHA zadania od Zamawiajacego roszczen odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

11. Zmiana zamówienia lub rezygnacja
11.1.
 Jakakolwiek zmiana przyjetego do realizacji zamówienia lub rezygnacja z niego w terminie nie krótszym niz 4 tygodnie przed uzgodnionym terminem dostawy lub zmiana terminu dostawy lezaca po stronie Zamawiajacego takze w/w terminie, rodzi po stronie MAHA Polska mozliwosc naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % równowartosci zmienionego zamówienia lub dostawy.
11.2. Rezygnacja lub zmiana zamówienia, która nastapi w terminie krótszym niz 4 tygodnie przed planowana dostawa jest niedopuszczalna.

12. Bezpieczenstwo przebiegu dostawy
12.1. MAHA Polska jest Upowaznionym Przedsiebiorca (AEO), dla którego bezpieczenstwo przebiegu dostaw w ramach realizacji zamówienia odgrywa pierwszorzedna role. Jezeli Zamawiajacy nie nalezy do AEO lub nie zlozyl innego odpowiedniego wniosku o certyfikacje zapewnia, ze produkty sa:
a) produkowane, przechowywane, przetwarzana lub poddawane obróbce i przeladowywane w bezpiecznych miejscach,
b) podczas produkcji, przechowywania, przetwarzania lub obróbki, zaladunku i transportu sa chronione przed nieautoryzowanym dostepem.
Pracownicy odpowiedzialni za produkcje, przechowywanie, przetwarzanie lub obróbke charakteryzuja sie profesjonalizmem i niezawodnoscia.
12.2. Zamawiajacy oswiadcza, iz Jego Partnerzy biznesowi zostali poinformowani o koniecznosci zachowania srodków bezpieczenstwa w celu dochowania procedur prawidlowego przebiegu dostawy.

13. Ustalenia koncowe.
13.1.
 Sadem wlasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporów bedzie wlasciwy miejscowo  sad powszechny dla siedziby MAHA Polska.
13.2. Do umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów maja zastosowanie wylacznie przepisy prawa polskiego.
13.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami maja zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego.
13.4. Tytuly poszczególnych rozdzialów niniejszych Ogólnych Warunków Umów wprowadzone zostaly wylacznie dla ulatwienia poslugiwania sie tekstem, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Umów nie moze byc interpretowany na ich podstawie.
13.5. Jezeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów okazalyby sie niewazne lub nieskuteczne nie bedzie to mialo wplywu na waznosc i skutecznosc pozostalych postanowien. W takim przypadku Strony zobowiazuja sie przyjac takie postanowienia, które odzwierciedlac beda uprzednia zgodna wole Stron.
13.6. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.